Khamis, 27 Disember 2012

RAHSIA MAKRIFAT 13 : RAHSIANYA MENGENAL ZAT ALLAH DAN ZAT RASULULLAH


Ada pun makrifat itu rahsianya ialah mengenal Zat Allah dan Zat Rasulullah, oleh kerana itulah makrifat dimulakan:-

1. Makrifat diri yang zahir.
2. Makrifat diri yang batin.
3. Makrifat Tuhan.


APA GUNA MAKRIFAT?

Ada pun guna makrifat kerana mencari HAKIKAT iaitu mengenal yang Qadim dan mengenal yang baharu sebagaimana kata:

"AWALUDDIN MAKRIFATULLAH"

Ertinya: Awal ugama mengenal Allah.
Maksudnya mengenal yang mana Qadim dan yang mana baharu serta dapat mengenal yang Qadim dan yang baharu,maka dapatlah membezakan diantara Tuhan dengan hamba.

BAITULLAH KALBU MUKMININ
Sesungguhnya hati ini sewaktu bayi sehingga aqil baliq diibaratkan bunga yang sedang menguntum, tidak ada seekor ulat atau kumbang yang dapat menjelajah nya! apabila dewasa (aqil baliq) maka hati itu ibaratkan bunga yang sedang mengembang,maka masuklah ulat dan kumbang menjelajah bunga itu!
Sesungguhnya amalan makrifat dan zikir yang dibaiah itu adalah untuk membersihkan hati agar dapat menguntum semula seperti hati kanak-kanak yang suci-bersih!
Hati ini juga seperti satu bekas menyimpan gula yang tertutup rapat dan dijaga dengan baik! sekiranya tutup itu tidak jaga dengan baik atau tutupnya sudah rosak, maka masuklah semut hitam yang sememangnya gula itu makanannya!

PEPERANGAN
Peperangan yang lebih besar dari perang UHUD, KHANDAK dan lain-lain peperangan ialah "Peperangan dalam diri sendiri (Hati)", setiap saat denyut jantung ku ini, aku akan terus berperang.Sesungguhnya iblis itu menanti saat dan ketika untuk merosakkan anak Adam !Sekiranya aku tidak ada bersenjata (zikir), nescaya aku pasti kecundang!Keluar masuk nafas anak Adam adalah zikir! 6,666 sehari semalam nafas keluar dan masuk, sekiranya anak Adam tidak bersenjata, pasti ia kecundang!

ASAL USUL MAKRIFAT
Rasulullah SAW mengajar kepada sahabatnya
                 kepada

Saidina Ali Karamullah.
                kepada

Imam Abu Hassan Basri
.
              kepada


Habib An Najmi.
             kepada

Daud Attaie.
                 kepada

Maaruf Al Karhi
                  kepada

Sirris Sakatari.
                 kepada

Daud Assakatar.
                       kepada
Al Junidi.
Maka Al Junidi yang terkenal sebagai pengasas MAKRIFAT.Maka pancaran makrifat itu dari empat sumber iaitu:

1. Pancaran daripada sumber SULUK yang dinamakan
Makrifat Musyahadah.
2. Pancaran daripada sumber KHALUAT yang dinamakan
Makrifat Insaniah.
3. Pancaran daripada Kinayah yang dinamakan ROHANI.
4. Pancaran daripada Pertapaan yang dinamakan JIRIM.

Maka dari sumber amalan itulah terbit makrifat yang tinggi dan mempunyai rahsia yang sulit.

API MA'RIFATULLAH

Dengan berlindung kepada Allah Swt, Pencetusan Api Ma’rifattullah dalam kalimah “ALLAH” saya awali.
Syahdan, nama Allah itu tidak akan pernah dapat dihilangkan, sebab nama Allah itu akan menjadikan Zikir bagi para Malaikat, Zikir para burung, Zikir para binatang melata, Zikir tumbuh-tumbuhan dan Zikir dari Nasar yang 4 (tanah, air, angin dan api) serta zikir segala makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, juga zikir makhluk yang berdiam di antara langit dan bumi. (buka…..Al-Qur’an, Surah At-thalaq, ayat 1).

Adapun zikir para makhluk Allah yang kami sebutkan tadi tidaklah sama loghatnya, dan tidak sama pula bunyi dan bacaannya. Tidak sedikit para ahli Sufi dan para wali-wali Allah yang telah mendengar akan bunyi zikir para makhluk itu, sungguh sangat beraneka ragam bunyinya.

Dalam Kitab Taurat, nama Zat yang maha Esa itu ada 300 banyaknya yang ditulis menurut bahasa Taurat, dalam Kitab Zabur juga ada 300 banyaknya nama Zat yang maha esa itu yang ditulis dengan bahasa Zabur.

Dalam Kitab Injil juga ada 300 banyaknya nama Zat yang Esa itu yang ditulis dengan bahasa Injil, dan dalam Kitab Al-Qur’an juga ada 99 nama Zat yang esa itu ditulis dalam bahasa Arab. Jika kita berhitung maka dari keempat kitab itu yang ditulis berdasarkan versinya, maka akan ada 999 nama bagi zat yang maha esa itu, dari jumlah tersebut maka yang 998 nama itu, adalah nama dari Sifat Zat yang maha Esa, sedangkan nama dari pada Zat yang maha esa itu hanya satu saja, iaitu “ ALLAH ”.

Diterangkan di dalam Kitab Fathurrahman, berbahasa Arab, iaitu pada halaman 523. disebutkan bahawa nama Allah itu tertulis di dalam Al-Qur’an sebanyak 2.696 tempat.

Apa kiranya hikmah yang dapat kita ambil mengapa begitu banyak nama Allah, Zat yang maha Esa itu bagi kita…?

Allah, Zat yang maha esa, berpesan :

“ Wahai Hamba ku janganlah kamu sekalian lupa kepada namaku “

Maksudnya : Allah itu namaku dan Zatku, dan tidak akan pernah bercerai, Namaku dan Zatku itu satu.

Allah Swt juga telah menurunkan 100 kitab kepada para nabi-nabinya, kemudian ditambah 4 kitab lagi sehingga jumlah keseluruhan kitab yang telah diturunkan-Nya berjumlah 104 buah kitab, dan yang 103 buah kitab itu rahasianya terhimpun didalam Al-Qur’annul karim, dan rahasia Al-Qur’annul karim itu pun rahasianya terletak pada kalimah “ALLAH”.

Begitu pula dengan kalimah La Ilaha Ilallah, jika ditulis dalam bahasa arab ada 12 huruf, dan jika digugurkan 8 huruf pada awal kalimah La Ilaha Ilallah, maka akan tertinggal 4 huruf saja, yaitu Allah.

Ma’na kalimah ALLAH itu adalah sebuah nama saja, sekalipun digugurkan satu persatu nilainya tidak akan pernah berkurang, bahkan akan mengandung ma’na dan arti yang mendalam, dan mengandung rahasia penting bagi kehidupan kita selaku umat manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt dalam bentuk yang paling sempurna.

ALLAH jika diarabkan maka Ia akan berhuruf dasar Alif, Lam diawal, Lam diakhir dan Ha. Seandai kata ingin kita melihat kesempurnaannya maka gugurkanlah satu persatu atau huruf demi hurufnya.

• Gugurkan huruf pertamanya, yaitu huruf Alif (ا ), maka akan tersisa 3 huruf saja dan bunyinya tidak Allah lagi tetapi akan berbunyi Lillah, artinya bagi Allah, dari Allah, kepada Allahlah kembalinya segala makhluk.
• Gugurkan huruf keduanya, yaitu huruf Lam awal (ل ), maka akan tersisa 2 huruf saja dan bunyinya tidak lillah lagi tetapi akan berbunyi Lahu.
Lahu Mafissamawati wal Ardi, artinya Bagi Allah segala apa saja yang ada pada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi.
• Gugurkan huruf ketiganya, yaitu huruf Lam akhir ( ل), maka akan tersisa 1 huruf saja dan bunyinya tidak lahu lagi tetapi Hu, Huwal haiyul qayum, artinya Zat Allah yang hidup dan berdiri sendirinya.

Kalimah HU ringkasnya dari kalimah Huwa, sebenarnya setiap kalimah Huwa, artinya Zat, misalnya :

Qul Huwallahu Ahad., artinya Zat yang bersifat kesempurnaan yang dinamai Allah. Yang dimaksud kalimah HU itu menjadi berbunyi AH, artinya Zat.

Bagi sufi, napas kita yang keluar masuk semasa kita masih hidup ini berisi amal bathin, yaitu HU, kembali napas turun di isi dengan kalimah ALLAH, kebawah tiada berbatas dan keatas tiada terhingga.

Perhatikan beberapa pengguguran – pengguguran dibawah ini :

Ketahui pula oleh mu, jika pada kalimah ALLAH itu kita gugurkan Lam (ل ) pertama dan Lam (ل ) keduanya, maka tinggallah dua huruf yang awal dan huruf yang akhir (dipangkal dan diakhir), iaitu huruf Alif dan huruf Ha (dibaca AH).

Kalimah ini (AH) tidak dibaca lagi dengan nafas yang keluar masuk dan tidak dibaca lagi dengan nafas ke atas atau ke bawah tetapi hanya dibaca dengan titik.

Kalimah AH, jika dituliskan dengan huruf Arab, terdiri 2 huruf, ertinya dalam bahasa disebutkan INTAHA (Kesudahan dan keakhiran), seandai saja kita berjalan mencari Allah tentu akan ada permulaannya dan tentunya juga akan ada kesudahannya, akan tetapi kalau sudah sampai lafald Zikir AH, maka sampailah perjalanan itu ketujuan yang dimaksudkan. (Silahkan bertanya kepada akhlinya)

Selanjutnya gugurkan Huruf Awalnya, iaitu huruf ALIF dan gugurkan huruf akhirnya, iaitu huruf HA, maka akan tersisa 2 buah huruf di tengahnya iaitu huruf LAM pertama (Lam Alif) dan huruf LAM kedua ( La Nafiah). Qaidah para sufi menyatakan tujuannya adalah Jika berkata LA (Tidak ada Tuhan), ILLA (Ada Tuhan), Nafi mengandung Isbat, Isbat mengandung Nafi tiada bercerai atau terpisah Nafi dan Isbat itu.

Selanjutnya gugurkan huruf LAM kedua dan huruf HU, maka yang tertinggal juga dua huruf, iaitu huruf Alif dan huruf Lam yang pertama, kedua huruf yang tertinggal itu dinamai Alif Lam La’tif dan kedua huruf itu menunjukkan Zat Allah, maksudnya Ma’rifat yang sema’rifatnya dalam ertian yang mendalam, bahawa kalimah Allah bukan NAKIRAH, kalimah Allah adalah Ma’rifat, yakni Isyarat dari huruf Alif dan Lam yang pertama pada awal kalimah ALLAH.

Gugurkan tiga huruf sekali gus, iaitu huruf LAM pertama, LAM kedua, dan HU maka tinggallah huruf yang paling tunggal dari segala yang tunggal, iaitu huruf Alif (Alif tunggal yang berdiri sendirinya).

Berilah tanda pada huruf Alif yang tunggal itu dengan tanda Atas, Bawah dan depan, maka akan berbunyi : A.I.U dan setiap berbunyi A maka difahamkan Ada Zat Allah, begitu pula dengan bunyi I dan U, difahamkan Ada Zat Allah dan jika semua bunyi itu (A.I.U) difahamkan Ada Zat Allah, bererti segala bunyi/suara di dalam alam, baik itu yang terbit atau datangnya dari alam Nasar yang empat (Tanah, Air, Angin dan Api) mahupun yang datangnya dan keluar dari mulut makhluk Ada Zat Allah.

Penegasan nya bunyi atau suara yang datang dan terbit dari apa saja kesemuanya itu berbunyi ALLAH, nama dari Zat yang maha Esa sedangkan huruf Alif itulah dasar (asal) dari huruf Arab yang banyaknya ada 28 huruf.

Dengan demikian maka jika kita melihat huruf Alif maka seakan-akan kita telah melihat 28 huruf yang ada. Lihat dan perhatikan sebuah biji pada tumbuh-tumbuhan, dari biji itulah asal usul segala urat, batang, daun, ranting, dahan dan buahnya.

Syuhudul Wahdah Fil Kasrah, Syuhudul Kasrah Fil Wahdah.

Pandang yang satu kepada yang banyak dan pandang yang banyak kepada yang satu maka yang ada hanya satu saja yaitu satu Zat dan dari Zat itulah datangnya Alam beserta isinya.

Al-Qur’an yang jumlah ayatnya 6666 ayat akan terhimpun kedalam Suratul Fatekha, dan Suratul Fatekha itu akan terhimpun pada Basmallah, dan Basmallah itupun akan terhimpun pada huruf BA, dan huruf BA akan terhimpun pada titiknya (Nuktah). Jika kita tilik dengan jeli maka titik itulah yang akan menjadi segala huruf, terlihat banyak padahal ia satu dan terlihat satu padahal ia banyak.
Selanjutnya Huruf-huruf lafald Allah yang telah digugurkan maka tinggallah empat huruf yang ada diatas lafald Allah tadi, yaitu huruf TASYDID (bergigi tiga, terdiri dari tiga huruf Alif) diatas Tasydid ada lagi satu huruf Alif.

Keempat huruf Tasydid itu adalah isyarat bahawa Tuhan itu Ada, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Asma Allah, Af’al Allah, Sifat Allah dan Zat Allah.
Langkah terakhir gugurkan keseluruhannya, maka yang akan tinggal adalah kosong.
LA SAUTUN WALA HARFUN, ertinya tidak ada huruf dan tiada suara, inilah kalam Allah yang Qadim, tidak bercerai dan terpisah sifat dengan Zat.

Tarku Mayiwallah (meninggalkan selain Allah) Zat Allah saja yang ada.
La Maujuda Illallah (tidak ada yang ada hanya Allah).

Sembilan kali sudah kita menggugurkan kalimah Allah, seandainya juga belum dapat difahami maka tanyakan lah kepada ahlinya.

Rabu, 26 Disember 2012

Black & Malique - Teman Pengganti chords and lyric

Black & Malique - Teman Pengganti chords and lyric

 Intro:  Gm  Cm  F  Bb  D

Gm     
Ketawa bersama
Cm
Menangis bersama
F
Ku bersumpah harap kita
Bb            D
Mati pun bersama


Gm
Sejak dua menjak ini

Makin kerap ku diganggu visi

Bila celik, juga bila mimpi
Cm
Aku nampak kau, tapi bukan aku yang di sisi

Dia membelaimu dengan izin dan permisi
F
Sentuhan katanya semuanya kau iakan

Sentuhan jari kau diamkan dan biarkan
Bb
Aku redha walau tidak ku damba
                              D
Walau hampa semuanya dah dijangka


Gm
Beberapa purnama dulu cinta bertahta

Kenangan dibina kita indah belaka
Cm
Ketawa bersama, menangis bersama

Ku bersumpah harap kita mati pun bersama
F
Namun hakikatnya, bukan mudah

Aku sembunyikan gulana-gundah
Bb
Segalanya kan berubah
                           D
Dengarkan apa yang ku mahu luah

*Gm
Rahsia ini
Cm
Telah lama ku pendamkan
F
Tiba masanya

Segala-galanya
Bb            D
Ku ceritakan
Gm
Aku kan pergi
           Cm
Pergi ku tak akan kembali
F
Tiba masanya
             Bb         D
Kau cari teman pengganti

(repeated playing Gm Cm F Bb D till the end)
Dalam dunia yang maya, prejudis dan bias
Kita tak terlepas dari terkena tempias
Rimas, ditindas, sembunyi dalam puisi dan kias
Tidak kau bidas, tak berpaling walau sekilas
Hanya kau yang tahu kodeksku yang kompleks
Dalam disleksia cuba kekal dalam konteks
Bila dunia seolah tak memahami
Kau sudi selami, dalami dan mengalami

Setia mendengar, sentiasa hadir
Ingat setiap ulangtahun, setiap hari lahir
Tiba pagi Syawal, kaulah yang terawal
Syawal yang terakhir ini pasti rasa janggal
70 000 hijab harus ku singkap
Ku sorok kitab balik tingkap penjara hinggap
Dalam diam ada, seorang yang ku puja
Kau teristimewa tapi dia yang sempurna

Repeat (*)

Sejak dua menjak ini, ku mencari fungsi kewujudan
Dalam persekitaran yang penuh kejumudan
Terperangkap dalam jasad, ku keliru
Mujur ada kau si peneutralisasi pilu
Namun aku tetap murung, berkurung
Tubuh makin susut, menunggu tarikh luput
Komplikasi di halaman rusuk kiri
Makin sukar nak bernafas, nak bergerak, nak berdiri

Lagu ini yang terakhir aku sajikan
Kalau rindu nanti bolehlah kau nyanyikan
Jaga diri, jangan makan hati
Yang patah kan tumbuh, yang hilang kan berganti
Bilik dah ku kemas, katil dah ku rapi
Cincin, kunci, dompet dalam laci
Ada sikit wang, itu saja baki
Moga-moga cukup untuk majlis itu nanti

Aku kan pergi
Bertemu kekasih abadi
Tiba masanya
Kau cari teman pengganti

Selasa, 25 Disember 2012

BARANGAN PENINGGALAN RASULULLAH S.A.W


gambar-gambar ini kebanyakan adalah koleksi yang tersimpan dari berbagai tempat di beberapa negara: Museum Topkapy di Istambul Turki, Yordania, Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Selamat merasakan kelezatan menatap peninggalan-peninggalan ini. Semoga kerinduan kita semakin memuncak kepada  Nabi Agung,  kekasih Allah …)
Allahumma shalli ‘ala sayyidina wa maulana Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam …

Bendera Rasululullah SAW

Dua helai rambut Rasulullah SAW Sandal-sandal (terumpah) peninggalan Rasulullah SAW tercinta …

The Blessed Seal of Rasulullah SAW (Cap mohor surat Nabi SAW)Kotak milik putri tercinta Nabi SAW, Sayyidah Fatimah Az-Zahra R.A.

Busur Panah Nabi SAW

Mangkuk tempat minum Rasulullah SAW


Peninggalan gigi dan rambut Nabi.


Kotak gigi Rasulullah SAW


Surat Nabi SAW kepada Raja Najashi, Raja Habsyah

Surat Nabi SAW kepada rakyat Oman, Arab Selatan


Surat Nabi SAW kepada Kaisar Romawi abad ke- 7

Surat Nabi SAW kepada Raja Muqauqas, Mesir


 
Surat Rasulullah SAW pada Raja Heraclius

Makan Siti Aminah, ibu Rasululllah SAW


Gagang Pedang “Hatf” Nabi SAW tampak lebih jelasBerbagai pedang yang pernah dimiliki Nabi dengan nama-namanya yang digunakan untuk menegakkan ajaranTauhid.Kunci Ka’bah zaman Nabi Muhammad SAWpintu makam rasulullah S.A.WThe blessed dust from the tomb of the Prophet Muhammad PUBH (Butiran pasir yang diambil dari makam Nabi Muhammad SAW)Tapak kaki Rasulullah SAW
Baju dan barang-barang Rasulullah SAW

serban rasulullah


Topi Besi Rasulullah SAW


moga kita sentiasa mengingati perjuangan baginda dalam menyebarkan agama ISLAM yang suci ini ... moga kita tergolong dalam kalangan mereka2 yang akan menerima syafaat baginda di akhirat kelak.. baginda sentiasa merindui umatnya yang tidak sempat melihat baginda, dan begitulah betapa sayangnya baginda terhadap umatnya. moga kita pun sentiasa merindui dan mengasihi maginda dan banyakkan salawat keatas baginda... WANITA MANGSA JENAYAH ROGOL,BUNUH DAN SAMUN SERTA DLLsaban hari kita sering mendengar, melihat dan membaca di media-media massa akan masalah rogol,bunuh,rompak dan sebagainya, lebih menyedihkan ia berlaku keatas wanita-wanita yang lemah. penjenayah mengambil kesempatan diatas kelemahan wanita-wanita ini bagi kepentingan diri dan nafsu mereka. bagaimana hendak melawan akan penjenayah yang bernafsukan bintang dan bertopengkan syaitan ini. dah banyak dah undang-undang yang pihak kerajaan buat untuk membenteras jenayah ini tidak kira denda, penjara ataupun gantung sampai mati, dan pihak berkuasa seperti polis juga telah di tempatkan dimana-mana sahaja, malah rondaan pn juga telah dibuat, namun masalah samun, rogol,bunuh ini masih juga berlaku malah semakin meningkat. penjenayah sekarang memang licik. persoalannya apakah tindakan yang perlu dialakukan oleh golongan Hawa mahupun Adam??? untuk mengatasi masalah ini dan melindungi diri dari menjadi mangsa manusia bernafsuka binatang ini??

jika mengharapkan pihak polis sudah semestinya agak sukar untuk membendung gejala ini. apa yang dilihat wanita sekarang bukan tidak tahu akan potensi diri mereka akan menjadi mangsa rogol, samun dan bunuh ini, namun mereka hanya membuat tidak tahu dan merasakan diri mereka akan selamat. namun siapa kita yang akan tahu takdir untuk kita akan datang. mungkin giliran kita pulak menjadi mangsa.. apakah persediaan yang kita ada??

sebagai kaum yang lemah dan lelaki pun sama harus mempelajari satu seni bela diri yang sesuai dengan agama dan budaya kita sendiri. sekurang-kurangnya seandainya diri kita diserang, seperti dirompak, dan dirogaol kita dapat mempertahankan diri. belajar silat itu tidak wajib tapi menjaga diri yang telah di amanahkan oleh ALLAH ini adalah WAJIB. maka apakah persediaan dan usaha kita?? jangan pula kita mati dibunuh dan rogol tanpa ada usaha mempertahankan diri. biarlah kita ada ilmu seni bela diri untuk mempertahankan diri kita daripada menjadi mangsa, mungkin dengan usaha kita itu ALLAH akan datangkan pertolongannya untuk meyelamatkan kita.

di MALAYSIA ini terdapat pelbgai jenis seni bela diri baik dalam negara mahupun dari luar negara. terpulang untuk kita memilih.. tapi sebagai orang melayu ataupun islam seeloknya kita pilihlah budaya datuk nenek kita iaitu SILAT. kerana dalam silat itu ada nya budaya sebgai identiti bangsa kita dan dalam silat itu juga adanya agama. tapi pilihlah juga silat yang tidak menyeleweng dan tidak ada unsur tahyul dan khurafat. takut kelak tersilap memilih susah pada diri. pilihlah silat yang sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akidah dan syariat. bukan rugi belajar silat, tpi ia satu keuntungan kepada kita sendiri juga. sekurang-kurangnya andai ada orang hendak menceroboh diri kita, kita tahu bagaimana hendak berhadapan dengan mereka. jangan katakan wanita tidak sesuai belajar silat, ingat jagalah diri kita dari bahaya kerana kita tidak tahu apa akan berlaku pada kita akan datang, malang itu tidak berbau maka berjaga-jagalah dan buatlah persediaan secukupnya untuk menentang musuh2 kita. 

bagai mana lagi kaum hawa hendak menjaga diri selain daripada mempelajari ilmu seni bela diri... dan seeloknya adalah SILAT bagi mereka yang beragama Islam. takkan hendak berharap pada polis yag setiap masa bukan dapat bersama kita. tapi andai belajar SILAT maka kita akan tahu apa perlu kita buat dan ia sudah ada dalam diri kita bila-bila masa sahaja boleh digunakan andai berhadapan masalah di luar sana ituah dinamakan USAHA jaga diri .. 


Ahad, 16 Disember 2012

HARI INI DALAM SEJARAH -MAJLIS KONVOKESYEN PSSCMAlhamdulillah setelah beberapa semester aku aktif dalam PERSATUAN SENI SILAT CEKAK MALAYSIA , akhir nya aku telah mendapat Sekeping sijil yang sangat bernilai bagi setiap Ahli PSSCM....

pada tarikh keramat 15/12/2012 bersamaan 1 Safar 1434 (1/2/34) Hijrah aku dan rakan-rakan telah berjaya menerima sekeping sijil rendah silat cekak. yang bertempat di Universiti Teknologi Petronas. moga ia satu titik permulaan untuk kami mengorak langkah lebih jauh dalam dunia persilatan melayu yang merupakan Warisan pusaka bangsa dan budaya bangsa kita yang telah bertapak sekian lama di tanah Melayu ini. seperti kata-kata Hang Tuah  "takkan melayu hilang di dunia" .. kata-kata dari almarhum ustaz hj Hanafi Bin Ahmad .. "Sains Teknologi boleh kita kecapi namun budaya tetap hak milik kita"

Sejarah telah membuktikan Silat adalah budaya Melayu.. malah kegemilangannya telah bertapak sekian lama.. lihat sahaja pahlawan tanah air kita, Hang Tuah 5 bersaudara, Tok Janggut, Tok Bahaman, Tok Gajah, dan yang lainnya merupakan tokoh pahlawan negara yang besar jasanya kepada bangsa, agama dan negara. semua mereka mempunyai silat sebagai wasilah untuk mempertahankan diri.. mana usaha kita andai kita hendak menjaga diri?? apatah lagi hendak menjaga agama dan bangsa?? jawapannya kita orang melayu silatlah harus kita pelajari. mengapa pula budaya bangsa luar yang tidak tahu asal usulnya yang nyata. ini budaya bangsa, identiti pada bangsa dan negara kita..maka siapa lagi yang hendak mempertahankannya kalau tidak kita orang melayu yang beragama Islam..

Majlis Konvokesyen ini akan terus terpahat dalam hati ini sampai bila-bila... terima kasih kepada rakan-rakan sepejuangan ( AZIEM, AFIKAH, ATIQA, IEYRA, SYUHADA,FATIN, AZMA, SYIDA, HAMZAR, NAJMUDDIN, ) dan terima kasih tidak terhingga kepada Penyelia kelas Abng NAIM dan tenaga-tenaga pengajar yang telah banyak membantu hingga tercipta sejarah hidup ku yang baru ini.. (Abg Rafini, Abg Bahari, Abg Hamdan, Farizal,Azmi, dan semua tenaga pengajar yang telah mengajar kami semua sepanjang berada dalam Silat Cekak Malaysia).

ini silat melayu tidak bercampur dengan tahyul dan kurafat, tidak bercampur dengan seni bela diri luar negara, mendidik setiap ahli untuk berpegang pada syariat Agama Islam. membentuk jati diri setiap Ahli, mengajar kami semua bagaimana Berpersatuan, mentadbir persatuan, bersilat, dan perguruan. syukur semuanya ada dalam PSSCM..


Rabu, 12 Disember 2012

IMAN...MUKMIN

tidak ramai yang mementing IMAN....
tapi tanpa iman dalam hati kita nescaya tidak bermakna kita hidup didunia ini andai tidak selamat di akhirat kelak. 

Iman adalah satu harta yang sangat beharga dan yang mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak. mentauhidkan Allah adalah iman... yang Allah terima adalah kalangan hambanya yang mentauhidkan-Nya. tidak bermakna hidup tanpa ada Kasih dan Redha Allah keatas kita.

baiklah tidak lengkap andai kita berbicara tentang iman tapi tidak tahu pengertian iman itu apa dan mengapa iman boleh turun dan naik??

Menurut bahasa iman bererti pembenaran hati. 
menurut istilah pula iman adalah Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan.”

Mengapa membenarkan dengan hati?? 

= maksudnya membenarkan apa sahaja yang telah di bawa oleh Rasulullah S.A.W

mengikrarkan dengan lisan pula??

=“Mengikrarkan dengan lisan” maksudnya, mengucapkan dua kalimah syahadat, syahadat “Laa ilaha illallahu wa anna Muhammadan Rasulullah” (Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahawa Muhammad S.A.W adalah utusan Allah)

mengamalkan dengan Anggota badan pula apa??

=“Mengamalkan dengan anggota badan” maksudnya, hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedang anggota badan mengamalkannya dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya.

Firman Allah swt :
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila di-bacakan kepada mereka ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka (kerananya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (iaitu) orang-orang yang mendirikan solat dan yang menafkahkan se-bagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.” (Al-Anfal: 2-4).


“Iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih yang paling utama adalah ucapan “LA ILLAHA ILLALLAH” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan, sedang rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman.” (HR. Muslim, 1/63).

INGATLAH 3 PERKARA UTAMA TONGGAK MEMBANGUNKAN ISLAM ADALAH IMAN, ISLAM DAN IHSAN.... .Selasa, 11 Disember 2012

PERNIAGAAN INTERNET JANA PENDAPATAN LUMAYAN


Mungkin kita merasakan perniagaan melalui internet ini adalah satu perniagaan yang membuang masa...
habis befacebook tanpa tujuan tu tidak membuang masa?? bil broadband, strimix tu xberbayar? 

luangkan masa untuk mendengar ceramah berkaitan perniagaan internet ini anda pasti tahu jawapannya.
jangan mendengar orang lain cakap.. datang dan dengar sendiri baru tahu..
perniagaan melalui internet ini tidak merugikan dan malah kalau bijak tidak perlu memerlukan modal yang besar tapi untung berganda. bukan berbentuk infiniti atau piramid.. tapi ini satu perniagaan berbentuk jualan

JANGAN BELAJAR PADA ORANG YANG GAGAL TAPI BELAJARLAH DARIPADA MEREKA YANG BERJAYA..
Sabtu, 8 Disember 2012

LUAHAN MINDA

bila teman atau rakan-rakan kita ada masalah kita sering menjadi orang yang membantu mereka menyelesaikan masalah baik dari segi memberikan pendapat, pertolongan dan sebgainya. namun kenapa segala ilmu yang kita ada itu yang sering kita gunakan itu untuk menasihati rakan-rakan tidak pula kita jadikan ianya sebagai hero pada diri kita sendiri.. kadang-kadang inilah persoalan yang sering aku fikirkan.
 tidak allah jadikan sesuatu itu tanpa sebab. memang benar.. aku yakin apa yang berlaku ada sebabnya dan jawapannya hanya ada pada allah lebih mengetahuinya.  mungkin jika aku fikir melalui logik pemikiran ku, kenapa saat aku di alami masalah atau musibah aku tidak cekal, aku hilang keyakinan diri, seolah2 tidak mampu membantu diri sndiri, mungkinkah allah hendak orang lain menolongku saat ku punyai masalah. kerana mungkin allah hendak kita sesama manusia saling bergantungan dalam sesuatu perkara.

aku duduk keseorangan memikirkan masalah sendiri .. namun semkin di fikir masalah kian bertambah. namun setelah meluahkan masalah itu, pada rakan ia semakin berkurangan. malah tidak pula meminta apatah lagi berharap si rakan itu memberikan pertolongan mahupun pendapat daripadanya, tapi sekadar dia duduk dan mendengar sahaja sudah memadai dan membuatkan masalah itu kian berkurang dan rasa ringan ruangan kepala ini. subahanallah.. itu adalah kuasa allah...

memikirkan kekuasaan allah ini, aku yakin diriku ini tiada apa2. aku hanya manusia yang kosong.. dan tidak layak aku memarahi orang, tidak layak aku tidak memaafkan kesalahan orang, tidak layak aku meninggikan diri, riak, takabur, dan sifat mazmumah2 yang ada pada diri setiap insan yang tidak beriman pada allah dan kitab al-quran serta pada nabi akhir zaman (nabi Muhammad). MENGAPA??? kerana hidupku matiku hanya untuk allah. setiap hembusan nafas, setiap gerak anggota badanku, baik roh dan zahirku semuanya adalah atas KURNIA Allah, dan allah jualah yang berkuasa menggerakkannya. sedangkan aku tidak mampu. tanpa izin dari allah pasti dan pasti anggota ini tidak akan bergerak walau sedikit sekalipun. lihat sahaja sat sakit terlantar, sehebat , sekuat mana pun , sebesar manapun orang itu andai sakit pasti tidak berdaya jua.

jika hendak berbangga diri, berbangga dengan kepintaran,kebijaksanaan.. kita dah jauh terpesong. kita lupa yang apa kita ini hanya mempunyai ilmu yang ibarat setitik air dilautan saat mencelupkan tangan dan mngangkatnya semula satu titisan itu sahaja ilmu kita. namun masih ada manusia slupa malah mereka seperti allah merasa diri hebat tapi lupa allah lebih hebat. lupa yang lebih bijak, berkuasa,itu adalah Allah dan bukan manusia. kita hanya menyampaikan sahaja atas izin Nya. 

aku suka akan perkataan yang sering digunakan dalam doa2.. HAMBA. ya.. kita memang hamba pada Allah. tahu ke tidak apa itu hamba?? tidak ramai yang tahu.. hamba adalah orang suruhan dan membuat sesusatu bukan atas dasar mengharap ganjaran tapi atas dasar amanah dan kerelaan diri pada tuannya. siapakah tuan kita? sudah pasti Allah. 

Sikap manusia kulihat ramai mengharapkan SYURGA Allah semata2. ya.. bukan tidak salah memang kita ada hak untuk syurga allah. namun saat Manusia meletakkan Syurga itu sebagai MATLAMAT hidup mereka mereka sebenarnya lupa MATLAMAT sebenar adalah bukan syurga tapi KASIH ALLAH, REDHA ALLAH..... saat allah redha dan kasih pada kita  nescaya segala yang kita inginkan akan kita perolehi. andai ALLAH itu yang Bertahta di hati kita.. selebihnya sudah pasti akan mudah untuk kita miliki.. tapi andai ALLAH itu yang kedua dan ketiga nescaya belum tentu apa yang kita ingini itu pasti .. maka mentauhidkan Allah dalam setiap urusan di dunia maka akhirat kita akan dapat. tapi bukan mudah...

persoalan yang aku ingin kongsikan... tidakkah kita beribadat tapi kerana MATLAMAT kerana Syurga itu salah???? bukankah kita beribadat kerana ALLAH bukan kerana mengharapkan makhluk ciptaan allah?? berzikir, bersolat, segala ibadat tapi matlamat kerana makhluk (syurga) tapi tidak mengharap allah kasih dan ingin mencintai allah. lupa mungkin syurga itu jugak ciptaan allah dan makhluk allah.

andai kita punyai kekasih dan dia kaya kemudian kita bercinta kerana hartanya dan saat dia ketahui itu tujuan dan MATLAMAT kita mencintainya tidakkah dia berduka dan rasa terguris dan marah pada kita?? tapi andai bayangkan kita mncintai dirinya sepenuhnya pasti kita mahukan apa sahaja dia akan rela dan senang untuk memberinya.. begitu jua ALLAH.. tidak mustahil ALLAH boleh murka dan belum tentu redha allah akan bersama2 kita..

bersambung..................                                                                        

by : zackariyya

Ahad, 2 Disember 2012

TUN DR. MAHATHIR HERO NEGARAKU
1. DIA lah yang menggerakkan negara islam yang lain untuk membantu Bosnia & Herzogovinia ketika umat islam disana disembelih oleh pengganas Serbia.

2. DIA juga lah yg menghantar ratusan komando Malaysia yang dibawa masuk secara sulit ke Bosnia untuk membantu saudara seIslam ketika era pencerobohan dan pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia ketika itu. “Kalau negara Arab ini tidak datang membantu, kita hantar sahaja askar kita,” - Tun Mahathir.

3) DIA juga lah berpakat dengan kerajaan Sultan Brunei menyediakan jumlah dana yang berjuta dollar untuk membeli senjata dan peluru anti kereta kebal untuk tentera Islam Bosnia.

4) DIA lah yang pernah menangis ketika melawat Bunker yang menjadi pejabat Yasser Arafat di Palestine.

5) DIA juga lah pemimpin Islam yg Yasser Arafat hubungi meminta bantuan dan pertolongan ketika diserang oleh rejim Zionis.

6) DIA juga lah yang mempertaruhkan nyawa isterinya,Tun Dr Siti Hasmah menaiki pesawat ke Baghdad membawa bantuan kemanusiaan kepada umat Islam demi untuk melepaskan sekatan Amerika Syarikat.

7) DIA lah yang digelar Maha-Firaun dan dia jugalah yang lantang mengutuk kekejaman Yakjuj Makjuj / Zionis ke atas umat islam serta mempertahankan islam dimata dunia.

8) DIA lah yang berusaha keras, tak hanya duduk berdoa tanpa berbuat apa-apa.

9) DIA lah yang ketika saudara Islam yang berlainan parti mendoakan kecelakaan untuknya. Tapi dia diizin oleh Allah SWT masuk ke dalam Kaabah.

10) DIA jugalah pernah ditembak dan mengorbankan jawatan tertinggi yang beliau ada bagi menyelamatkan umat Islam di Bosnia.

Malah beliau kini dianggap sebagai seorang pemimpin dunia yang berjaya meskipun memimpin sebuah negara yang kecil. Beliau bukan hanya berjaya Memerdekakan negaranya dari semua segi, tetapi berusaha memerdekakan negara-negara lain dari belenggu falsafah pembangunan yang dijana dari barat yang jelas muflis idealistiknya.


Siapakah DIA? Ya, dialah;

TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMAD, Bekas PERDANA MENTERI MALAYSIA Ke-4 dan manusia yang dihormati UMAT ISLAM dan PEMIMPIN ISLAM seluruh dunia. Thanks Tun!